Phantom 4 Pro V2.0

DJI introduces Phantom 4 Pro V2.0